RODO

RODO 

Przykładamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarzamy. Na tej stronie przekazujemy Państwu ważne informacje o tym w jaki sposób wykorzystywane są przekazywane nam dane osobowe, w jaki sposób mogą Państwo składać Swoje żądania związane z przetwarzaniem tych danych, jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych oraz w jaki sposób uzyskać informację, gdy wystąpi sytuacja naruszająca bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Jeśli korzystasz z usługi „Raport zdolności finansowej”, Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie umowy o współadministrowanie danymi osobowymi, zawartej pomiędzy Wealthon S.A. oraz Simple.pl Sp. z o. o., Umowa o współadministrowanie danymi dostępna jest pod linkiem: https://simple.pl/umowa-o-wspoladministrowaniu-danymi-osobowymi-2/ .

Zachęcamy Państwa do zapoznania z treścią przygotowanych informacji.

Przydatne linki:

Regulamin świadczenia usług przez Simple.pl https://simple.pl/regulamin-swiadczenia-uslug-przez-simple-pl-sp-z-o-o/

Regulamin strony Simple.pl https://simple.pl/regulamin-strony-www/

Polityka Prywatności serwisu Simple.pl https://simple.pl/polityka-prywatnosci/

Umowa o współadministrowaniu danymi osobowymi https://simple.pl/umowa-o-wspoladministrowaniu-danymi-osobowymi-2/

Polityka Prywatności użytkowników strony „Simple.pl”w serwisie społecznościowym LinkedIn 

https://simple.pl/polityka-prywatnosci-uzytkownikow-strony-simple-plw-serwisie-spolecznosciowym-linkedin/

Polityka Prywatności użytkowników strony „Simple.pl”w serwisie społecznościowym Facebook

Polityka prywatności Facebook

Zmiana ustawień Cookies – https://simple.pl/zmiana-ustawien-cookies/

Obowiązki informacyjne:

Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy – https://simple.pl/obowiazek-informacyjny-dla-kandydatow-do-pracy/

Obowiązek informacyjny dotyczący prowadzonej korespondencji elektronicznej – https://simple.pl/obowiazek-informacyjny-dotyczacy-prowadzonej-korespondencji-elektronicznej/

Obowiązek informacyjny dla pracowników Simple.pl – https://simple.pl/obowiazek-informacyjny-dla-pracownikow-simple-pl/

Obowiązek informacyjny dla współpracowników i Partnerów Simple.pl – https://simple.pl/obowiazek-informacyjny-dla-wspolpracownikow-i-partnerow-simple-pl/

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych naszych klientów https://simple.pl/polityka-prywatnosci/

Obowiązki informacyjne podmiotów, które wspierają nas w prowadzonej przez nas działalności lub świadczą usługi na rzecz Simple.pl Sp. Z o. o.:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Biurze Informacji Kredytowej BIK S.A. – https://www.bik.pl/rodo

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w systemie Kontomatik – https://api.kontomatik.com/public/documents/kontomatik_sp_zoo_single_information_clause_pl.pdf

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Biurze Informacji Gospodarczej BIG InfoMonitor S.A. – https://www.big.pl/rodo

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Krajowym Rejestrze Długów – https://krd.pl/do

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. – https://erif.pl/przetwarzanie-danych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Wealthon S.A. – https://aplikacja.wealthon.com/storage/uploads/files/CMS/Dokumenty%20na%20stronę%2023.11.2021/Obowiązek%20informacyjny%20–%20Klienci.pdf?_gl=1*ca8xl0*_ga*MTU3NjUyNDc5MC4xNjQ2NjU0ODU4*_ga_YGZ3ZTHPKD*MTY0NjY1ODI4MC4yLjAuMTY0NjY1ODI4MC4w

Inspektor Ochrony Danych

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas niezwykle ważne, dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mają Państwo prawo się kontaktować w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

· w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres: [email protected]

· w formie tradycyjnej, wysyłając korespondencję na adres: Simple.pl Sp. Z o. o., Warszawa 00-640, ul. Mokotowska 1, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych

Czym jest RODO?

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. Link do aktu prawnego: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

Najważniejsze pojęcia, o których warto wiedzieć

Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

Organ nadzorczy – oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych. W Polsce Organem Nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Link do strony Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://www.uodo.gov.pl/

Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

Jednym z głównych celów wprowadzenia RODO było wzmocnienie Państwa prawa do ochrony prywatności oraz wzmocnienia prawa do kształtowania sposobów przetwarzania już udostępnionych Administratorowi danych osobowych. Cel ten został osiągnięty przez wskazanie w przepisach przysługujących osobie fizycznej praw, które poniżej staraliśmy się w przejrzystej formie opisać.

Prawo dostępu do danych – mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym informacji:

· czy przetwarzamy Państwa dane osobowe,

· jaki zakres danych posiadamy,

· w jakim lub w jakich celach posiadane dane przetwarzamy,

· jakim odbiorcom możemy udostępnić Państwa dane osobowe,

· o czasie przetwarzania, jeśli jest to możliwe do ustalenia lub o planowanym okresie przechowywania tych danych,

· o przysługujących Państwu prawach,

· o źródle pozyskania danych w sytuacji, gdy nie zostały zebrane od Państwa.

Mają Państwo ponadto prawo do uzyskania kopii Swoich danych osobowych.

Na podstawie złożonego wniosku udzielimy Państwu wszelkich informacji bez opłat (z zastrzeżeniem sytuacji uciążliwego i regularnego zwracania się o kolejne kopie danych, wówczas możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości) oraz bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku. Ze względu na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań termin możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące, ale poinformujemy o takim przedłużeniu terminu w ciągu miesiąca od otrzymania żądania.

Prawo do sprostowania danych – w sytuacji, gdy posiadane przez nas dane osobowe są niezgodne lub błędne, Mają Państwo prawo do żądania ich sprostowania.

· Dane nieprawidłowe to takie, które nie odpowiadają rzeczywistemu stanowi rzeczy, czyli dane nieprawdziwe. Prawidłowość danych ocenia się z perspektywy osoby, której dane dotyczą.

· Dane niekompletne to dane prawidłowe, ale niepełne.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – mają Państwo prawo żądania usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

· dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

· został wniesiony skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania,

· dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

· dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,

· wycofali Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a dane osobowe były przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody i nie ma innej podstawy prawnej do ich dalszego przetwarzania.

Warto Pamiętać, że nie będą mogli Państwo skorzystać z prawa do usunięcia danych m.in.:

· jeżeli dane osobowe są niezbędne do obrony przed lub do dochodzenia roszczeń,

· gdy przetwarzanie oparte jest na podstawie przepisów obowiązującego prawa,

· gdy przetwarzanie wynika z zawartej umowy.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach:

· jeżeli kwestionowana jest prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

· przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;

· dane osobowe nie są już nam niezbędne, ale potrzebne są Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

· w przypadku wniesienia przez Państwa sprzeciwu – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw złożonego sprzeciwu.

Prawo do przenoszenia danych – mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe oraz mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, jeżeli:

· przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody lub na podstawie zawartej umowy, a jednocześnie przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo również prawo żądania by dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe.

Prosimy pamiętać, że:

· prawo do przenoszenia danych nie może niekorzystnie (negatywnie) wpływać na prawa i wolności innych osób, oraz

· odpowiadając na wniosek o przeniesienie danych nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie tych danych ani przez osobę, której dane dotyczą, ani przez administratora, do którego dane są przenoszone.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Na skutek sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, bez konieczności wykazywania przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją. Tylko wniesienie sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jest bezwzględnie skuteczne.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie – osoba, której dane dotyczą, ma prawo nie podlegać decyzji, która:

· opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym na profilowaniu,

· wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub wpływa na Tę osobę w istotny sposób.

Podejmowanie decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych jest dopuszczalne, jeżeli decyzja spełnia przynajmniej jeden z trzech warunków:

· jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Państwem a nami,

· jest dozwolona przepisami prawa,

· opiera się na wyrażonej zgodzie.

Uwaga: Decyzje podejmowane z udziałem człowieka (tj. gdy człowiek ma bezpośredni wpływ na podjęcie decyzji) nie podlegają powyższemu zakazowi.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się pod adresem: www.uodo.gov.pl

Wskazane powyżej uprawnienia Można wnieść do Inspektora Ochrony Danych, przez wskazane poniżej formy komunikacji:

· w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres: [email protected]

· w formie tradycyjnej, wysyłając korespondencję na adres: Simple.pl Sp. Z o. o., Warszawa 00-640, ul. Mokotowska 1, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych

Informujemy, że będziemy wnikliwie weryfikować prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Informujemy jednocześnie, że wskazane powyżej prawa nie mają charakteru bezwzględnego, gdyż przepisy pozwalają na ich nieuwzględnienie w określonych sytuacjach, które staraliśmy się zaprezentować