Regulacje

Polityka prywatności aplikacji simple.pl oraz strony internetowej www.simple.pl

Spis treści

Wprowadzenie Strona 1
ROZDZIAŁ I – zasady prywatności w aplikacji Simple.pl Strona 3
ROZDZIAŁ II – zasady prywatności strony www.simple.pl Strona 11
ROZDZIAŁ III – polityka Plików COOKIES Strona 17
Załączniki Strona 22

 

Wprowadzenie

Odwiedzając naszą witrynę lub korzystając z usług, które ta witryna dostarcza powierzasz nam swoje dane, które przetwarzamy do konkretnych celów, ale zawsze z troską o ochronę Twojej prywatności. Niniejsza Polityka służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

Informacje określone w niniejszym dokumencie są dla Ciebie bardzo ważne, ponieważ poruszyliśmy w nim sprawy związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, szczególnie w związku z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym wymaganiami stawianymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), dalej zwanym „RODO”. Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych zbieranych poprzez stronę www.simple.pl jak również w ramach korzystania z aplikacji Simple.pl, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których jesteśmy Administratorem danych osobowych i przetwarzamy dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i tych, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł.

 

W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarzamy ?

W celu zachowania przejrzystości w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów, dla których przetwarzamy dane osobowe każdorazowo jako Administrator danych wskazujemy niezbędne informacje każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy. Kierując się określoną powyżej zasadą w niniejszym dokumencie  przedstawiamy zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych opartych na różnych podstawach prawnych. Za każdym razem, gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ procesu na osobę fizyczną, której dane dotyczą.

Oświadczamy, że jako Administrator danych nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu
o nasz uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdziemy do wniosku, że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami (wówczas możemy przetwarzać dane osobowe, jeśli np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa).

Definicje

 • „dane osobowe” – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”);
 • „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • „profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
 • „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
 • „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

ROZDZIAŁ I

Zasady prywatności w Aplikacji „Simple.pl”

 1. INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH I KATEGORII OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 

Administrator Danych

Administratorami Państwa danych osobowych zgodnie z Umową o współadministrowaniu danymi osobowymi, zawartą w dniu 1 czerwca 2021r. są:

Simple.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wioślarska 8 00-411 Warszawa, oraz

Wealthon S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wioślarska 8 00-411 Warszawa.

Umowa o współadministrowaniu danymi osobowymi dostępna jest pod adresem: Umowa o współadministrowaniu

Masz prawo skontaktować się z nami wysyłając nam wiadomość na adres e-mail: [email protected]

Chronimy i dbamy o Twoją prywatność, dlatego wyznaczyliśmy punkt kontaktowy z którym masz prawo się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

Inspektor Ochrony Danych,

Maciej Kłos

E-mail: [email protected]

korespondencja: Wealthon S.A. ul. Wioślarska 8 00-411 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

Kategorie osób fizycznych, których dane dotyczą:

Przetwarzane dane osobowe w aplikacji Simple.pl dotyczą Osób fizycznych, które korzystają z funkcji udostępnionych w aplikacji Simple.pl – w tym w szczególności:

 • Użytkownik może korzystać z usług Platformy po dokonaniu Rejestracji Konta Klienta. Rejestracja odbywa się zgodnie z Regulaminem świadczenia usług simple.pl. Podczas rejestracji użytkownik zobowiązany jest do podania swoich danych obejmujących:  numer NIP, numer PESEL , numer i seria dokumentu tożsamości, dane osobowe obejmujące imię (imiona) i nazwisko,  dane o firmie).
 • Za pośrednictwem Konta Klienta, przy udziale serwisu Kontomatik, Klient przekazuje dane  finansowe obejmujące numer rachunku bankowego założonego dla prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej oraz dane obejmujące obroty finansowe na tym rachunku bankowym.
 • dane są przetwarzane przez Platformę w celu przygotowania Analizy, niezbędnej dla złożenia wniosku o  uzyskanie finansowania. pobrania danych z zewnętrznych baz danych (CEIDG, infomonitor, KRD i inne) i przygotowania analizy szans klienta na pozyskanie finansowania.
 • Analiza zawiera: score kredytowy (na podstawie algorytmu Platformy), zdolność kredytową, analizę i ocenę poszczególnych faktorów (terminowość, bieżące zaległości, wpisy na listach dłużników, DTI, Dynamika przychodów i inne zachowania kredytowe) oraz rekomendacje poprawy score’u i zwiększenia szans na uzyskanie kredytu.
 • W oparciu o wyniki Analizy, Simple.pl przedstawia wstępne Warunki Finansowania ze strony Instytucji Finansowych. Simple.pl prezentuje również szanse uzyskania kredytu, pożyczki w każdej z tych Instytucji Finansowych. .
 • Po otrzymaniu wstępnych Warunków Finansowania, Klient może za pośrednictwem Simple.pl rozpocząć proces wnioskowania o pozyskanie określonego finansowania.
 • Za pomocą platformy Simple.pl Klient ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem Simple w celu uzyskania wsparcia w pozyskiwaniu ofert.

Szczegółowy opis świadczonych usług znajduje się w regulaminie aplikacji, dostępnym pod adresem: Regulamin świadczenia usług simple.pl

 1. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

Osoba fizyczna korzystająca z aplikacji Simple.pl i korzystająca z usług świadczonych poprzez aplikację, zawsze ma kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podaje. Aplikacja ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na  rzecz użytkownika usług na żądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika z niezbędnego minimum związanego z koniecznością świadczenia na rzecz użytkownika usług w przypadkach:

 • dostosowywania aplikacji Simple.pl do oczekiwań użytkownika;
 • analizowania problemów pracy serwera, zapobiegania ewentualnym naruszeniom
  i zapewnieniu bezpieczeństwa aplikacji;
 • analizowania statystyki odwiedzin aplikacji Simple.pl, w tym również analizowania danych demograficznych użytkowników korzystających z aplikacji (informacji o regionie i urządzeniu, z którego nastąpiło połączenie);
 • działań podejmowanych przez nas na Państwa rzecz (np. jeśli chcą Państwo zadać nam pytanie, możemy poprosić o podanie określonego zakresu danych osobowych lub w przypadku korzystania z usług udostępnionych w aplikacji Simple.pl możemy wymagać podania danych niezbędnych do wykonania określonej czynności w ramach danej usługi).
 1. Cel zbierania danych osobowych

Państwa dane osobowe zbieramy w jednym z poniżej zdefiniowanych celów:

 • w celu dostosowania zawartości oraz prawidłowego zarządzania Aplikacją Simple.pl. W tym celu w aplikacji wykorzystywane są pliki Cookies (Polityka cookies), które pozwalają nam na rozpoznawanie urządzenia użytkownika, żeby usprawnić wyświetlanie się poszczególnych funkcji w aplikacji – w zależności od urządzenia czy przeglądarki wykorzystywanych do jej przeglądania, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z aplikacji oraz w celu identyfikacji naruszeń i zapewnieniu bezpieczeństwa aplikacji.
 • w celu umożliwienia Państwu skorzystania z Usług dostępnych w aplikacji – szczegółowy zakres funkcji udostępnionych użytkownikom w aplikacji Simple.pl znajduje się w regulaminie usługi dostępnym Regulamin świadczenia usług simple.pl
 1. Zakres danych przetwarzanych przez aplikację w zależności od celu, w jakim dane są przetwarzane dotyczą:
 • zarządzania stroną www, w zakresie:
 • adresu IP;
 • Wypełnienie formularza kontaktowego, w zakresie:
 • Imię i Nazwisko;
 • Wypełnienie formularza dotyczącego usługi Simple.pl, dostępnej pod adresem ADRES, w zakresie:
 • Imię i Nazwisko;
 • Adres e-mail;
 • Numer telefonu;
 • Nazwa podmiotu
 • Dane identyfikacyjne (NIP, REGON, PESEL)
 • Dane adresowe (Adres zamieszkania, wykonywania działalności lub zameldowania)
 • Dane finansowe
 • Inne…
 1. Możemy również przetwarzać zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z odwiedzaniem naszej aplikacji (tzw. logi – adres IP, domena). Dane te służą nam do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu aplikacją. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osobę fizyczną – użytkownika, a Logi nie są ujawniane osobom trzecim z zastrzeżeniem możliwości udostępniania informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika strony na żądanie uprawnionych do tego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa organów państwowych w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
 1. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych usług online udostępnionych w aplikacji Simple.pl mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. W takiej sytuacji każdorazowo informujemy naszych użytkowników o profilowaniu oraz podejmowaniu decyzji opartej o zautomatyzowane przetwarzanie. Masz prawo nie podlegać takiej decyzji, zaznaczając odpowiednio oznaczone pole lub kontaktując się z nami…

 1. Odbiorcy danych

Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom fizycznym spoza
Simple.pl Sp. z o. o., jeśli nie zaistnieje jedna z następujących okoliczności:

 • udostępniliśmy dane podmiotom wykonującym na rzecz Simple.pl Sp. z o. o. usługi w ramach współpracy lub w ramach zawartej Umowy o współadministrowaniu danymi osobowymi (Wealthon S.A.),
 • użytkownik wyraził na taką czynność zgodę,
 • istnieją przyczyny prawne – w takim przypadku udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom trzecim jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w związku z:
 • dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych.
 • egzekwowaniem obowiązujących warunków korzystania z aplikacji (Regulamin świadczenia usług przez Simple.pl), w tym badaniem potencjalnych naruszeń;
 • monitorowaniem ruchu w aplikacji Simple.pl, itp.
 • wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
 • ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Administratora Danych, użytkowników aplikacji oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.
 1. Zmiana celu przetwarzania

Nie przewidujemy zmiany celu przetwarzania Państwa danych osobowych, lecz nie możemy tego wykluczyć. Wiemy na pewno, że jeśli cel przetwarzania Państwa danych osobowych ulegnie zmianie to będziemy informować o takiej sytuacji, aby zapewnić Państwu sprawowanie kontroli nad własnymi danymi osobowymi oraz zapewnić możliwość skorzystania z przysługujących Państwu praw.

 • Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO).
 • Państwa zgoda na przesyłanie informacji o organizowanych akcjach promocyjnych oraz przekazania informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub na podany numer telefonu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • Państwa zgoda na przetwarzanie określonych kategorii danych zawsze w określonym celu, o której wyrażenie prosimy (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w zakresie zarządzania aplikacją oraz dostosowywania jej zawartości do Państwa potrzeb i oczekiwań, a także w zakresie dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz wykrywania i zapobiegania oszustwom.
 1. Czas Przetwarzania

Naszym celem jest zapewnienie ochrony przed negatywnymi konsekwencjami przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu staraliśmy się zoptymalizować czas przechowywania Państwa danych zebranych za pomocą naszej aplikacji.  Czas ten określiliśmy:

 1. W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika lub zakończenia celu w jakim została ona zebrana, w przypadku ustania celu pozyskane dane osobowe zostaną przez nas zachowane przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń (6 lat).
 2. W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą wobec dalszego przetwarzania – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje, w przypadku ustania celu pozyskane dane osobowe zostaną usunięte.
 3. W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.
 4. W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe w związku z zawartą Umową, dane osobowe będą przetwarzane do jej zakończenia, następnie dane te zostaną przez nas zachowane przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń (6 lat).
 5. W przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 • w dowolnym czasie mają Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody, co spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
 • mają Państwo prawo żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) danych osobowych z systemów informatycznych oraz z akt. Prawo to zostanie przez Administratora zrealizowane, o ile nie spoczywa na Administratorze prawny obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych.
 • mają Państwo prawo dostępu do swoich danych (w tym do żądania wydania kopii danych).
 • mają Państwo prawo do sprostowania (aktualizacji danych). Informujemy, że zaktualizowanie danych, nie spowoduje usunięcia danych przed dokonaniem aktualizacji, co związane jest z obowiązkiem zachowania spójności danych przetwarzanych przez Administratora w określonym celu.
 • mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania, w tym również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych powołując się na określoną sytuację. Informujemy, że wskazane prawo zostanie przez Administratora zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują Administratora do przetwarzania danych.
 • dodatkowo mają Państwo prawo do przeniesienia swoich danych z systemów informatycznych na rzecz wskazanego podmiotu o ile będzie to technicznie możliwe.
 • mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Nadzorczego na działania Administratora jeśli w Państwa ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza Państwa prawa.

Swoje żądanie dotyczące realizacji przysługujących Państwu praw można skierować do nas w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected] lub za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej, przesłanej na adres Spółki z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

Prawo skargi do Organu Nadzorczego wnoszą Państwo do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wszelkie informacje w tym zakresie uzyskają Państwo pod adresem: www.uodo.gov.pl

 

 1. bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się
w posiadaniu Spółki, w szczególności:

 • kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji,
  w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu;
 • dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom
  i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na nasze Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.
 • Skargi, wątpliwości, pytania

Jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy kierować mailowo wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: [email protected]

Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi w terminie do 30 dni.

W każdej sytuacji mogą się Państwo kontaktować również bezpośrednio z Administratorem. Poniżej przedstawiamy nasze dane kontaktowe:

Simple.pl Sp. z o. o.

ul. Wioślarska 8 00-411 Warszawa

Tel: 780 080 360

Adres e-mail: [email protected]

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające
z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w widoczny sposób (w przypadku niektórych usług łącznie z wysłaniem odpowiedniego powiadomienia e-mail).

 

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 01.06.2021r.

 

ROZDZIAŁ II

Zasady prywatności strony www.simple.pl

 1. INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH I KATEGORII OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 

Administrator Danych

Spełniając nasz prawny obowiązek informujemy, że Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.simple.pl jest Simple Sp z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wioślarska 8 00-411 Warszawa.

Masz prawo skontaktować się z nami wysyłając nam wiadomość na adres e-mail: [email protected]

Chronimy i dbamy o Twoją prywatność, dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym masz prawo się skontaktować za pośrednictwem wiadomości e-mail: [email protected] w sytuacji każdej niejasności dotyczącej przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Kategorie osób fizycznych, których dane dotyczą:

Przetwarzane dane osobowe na niniejszej stronie dotyczą:

 • Osób fizycznych odwiedzających naszą stronę www.
 • osób fizycznych kontaktujących się w celu uzyskania informacji o Spółce i jej ofercie.
 1. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

Osoba fizyczna odwiedzająca stronę internetową lub korzystająca z usług świadczonych poprzez stronę, zawsze ma kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podaje. Nasza strona ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na  rzecz użytkownika usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika z niezbędnego minimum związanego z koniecznością świadczenia na rzecz użytkownika usług w przypadkach:

 • dostosowywania treści strony do oczekiwań użytkownika;
 • analizowania problemów pracy serwera, zapobieganiu ewentualnych naruszeń
  i zapewnieniu bezpieczeństwa strony www;
 • analizowania statystyki odwiedzin strony www, w tym również analizowania danych demograficznych użytkowników odwiedzających stronę (informacji o regionie i urządzeniu, z którego nastąpiło połączenie);
 • działań podejmowanych przez nas na Twoją rzecz (np. jeśli chcesz zadać nam pytanie możesz zostać poproszony o podanie określonego zakresu danych osobowych).
 1. Cel zbierania danych osobowych

Twoje dane osobowe zbieramy w jednym z poniżej zdefiniowanych celów:

 • w celu dostosowania zawartości serwisu do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz prawidłowego zarządzania stroną www. W tym celu na naszej stronie wykorzystywane są pliki Cookies (Polityka cookies), które pozwalają Nam na rozpoznawanie urządzenia użytkownika, żeby odpowiednio wyświetlić stronę w zależności od urządzenia czy przeglądarki wykorzystywanych do jej przeglądania, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony oraz w celu identyfikacji naruszeń i zapewnieniu bezpieczeństwa strony www.
 • w celu umożliwienia Tobie nawiązania z nami kontaktu oraz udzielenie Tobie rzetelnej odpowiedzi w zależności od treści przesłanej wiadomości:
 • przedstawienie oferty Spółki,
 • rozpatrzenie skargi, w przypadku jej złożenia,
 • innych, w zależności od treści przesłanej wiadomości,
 1. Zakres danych przetwarzanych przez stronę www w zależności od celu, w jakim dane są przetwarzane dotyczą:
 • zarządzania stroną www, w zakresie:
 • adresu IP;
 • danych dotyczących lokalizacji, urządzenia oraz rodzaju wykorzystywanej przeglądarki;
 • Wypełnienie formularza kontaktowego, w zakresie:

        Imię i Nazwisko;

        Adres e-mail;

        Numer telefonu;

        Treść korespondencji

 1. Możemy również przetwarzać zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z odwiedzaniem Naszej strony www (tzw. logi – adres IP, domena). Dane te służą nam do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osobę fizyczną – użytkownika strony, a Logi nie są ujawniane osobom trzecim z zastrzeżeniem możliwości udostępniania informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika strony na żądanie uprawnionego do tego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
 1. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych usług online udostępnionych na stronie www mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację z wyłączeniem usług dostępnych w aplikacji Simple.pl (Rozdział I Polityki Prywatności).

 1. Odbiorcy danych

Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom fizycznym spoza
Simple Sp. z o. o., jeśli nie zaistnieje jedna z następujących okoliczności:

 • udostępniliśmy dane podmiotom wykonującym na rzecz Spółki usługi w ramach współpracy,
 • użytkownik wyraził na taką czynność zgodę,
 • istnieją przyczyny prawne – w takim przypadku udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom trzecim jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w związku z:
 • dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych.
 • egzekwowaniem obowiązujących warunków korzystania ze strony (Regulamin strony internetowej), w tym badaniem potencjalnych naruszeń;
 • monitorowaniem ruchu na stronie, czasu spędzania itp.
 • wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
 • ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Administratora Danych, użytkowników strony oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.
 1. Zmiana celu przetwarzania

Nie przewidujemy zmiany celu przetwarzania Twoich danych osobowych, lecz nie możemy tego wykluczyć. Wiemy na pewno, że jeśli zmieni się cel przetwarzania Twoich danych to poinformujemy Cię o takiej sytuacji, abyś miał tego świadomość i mógł skorzystać z przysługujących Ci praw.

 • Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO).
 • Twoja zgoda na przesyłanie informacji o organizowanych akcjach promocyjnych oraz przekazania informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub na podany numer telefonu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • Twoja zgoda na przetwarzanie określonych kategorii danych zawsze w określonym celu, o którą prosimy, abyś nam wyraził (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • Przepisów prawa, które wymagają od nas przetwarzania danych (Art. 6. ust. 1 lit. c) RODO).
 • konieczność realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), które wyrażone są poprzez:
 • zarządzanie stroną www,
 • dostosowaniem jej zawartości do Twoich potrzeb i oczekiwań oraz
 • zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych w cyberprzestrzeni,
 • udzielenie odpowiedzi na przesłaną korespondencję
 1. Czas Przetwarzania

Naszym celem jest zapewnienie ochrony przed negatywnymi konsekwencjami przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu staraliśmy się zoptymalizować czas przechowywania Twoich danych zebranych za pomocą strony www.  Czas ten określiliśmy:

– w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do zakończenia celu w jakim została ona zebrana lub do momentu wycofania zgody.

– w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą wobec dalszego przetwarzania – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

– w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

– w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 6 lat.

 1. TWOJE PRAWA

Warto Abyś wiedział, jakie Masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • W każdym dowolnym czasie masz prawo do wycofania udzielonej zgody, co spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
 • Masz prawo żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) dotyczących Ciebie danych osobowych z systemów informatycznych oraz z akt. Prawo to zostanie przez Administratora zrealizowane, o ile nie spoczywa na Administratorze prawny obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych.
 • Masz prawo dostępu do swoich danych (w tym żądania wydania kopii danych).
 • Masz prawo do sprostowania (aktualizacji danych). Informujemy, że zaktualizowanie danych, nie spowoduje usunięcia danych przed dokonaniem aktualizacji, co związane jest z obowiązkiem zachowania spójności danych, przetwarzanych przez Administratora w określonym celu.
 • Masz prawo do ograniczenia przetwarzania, w tym również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych powołując się na określoną sytuację. Informujemy, że wskazane prawo zostanie przez Administratora zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują Administratora do przetwarzania danych.
 • Dodatkowo masz prawo do przeniesienia swoich danych z systemów informatycznych na rzecz wskazanego podmiotu oraz do wniesienia skargi do Urzędu Nadzorczego na działania Administratora Danych w przetwarzaniu danych osobowych.

Swoje żądanie dotyczące realizacji przysługujących Państwu praw można skierować do nas w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected] lub za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej, przesłanej na adres Spółki z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

Prawo skargi do Organu Nadzorczego wnoszą Państwo do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wszelkie informacje w tym zakresie uzyskają Państwo pod adresem: www.uodo.gov.pl

 

 1. bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się
w posiadaniu Spółki, w szczególności:

 • kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji,
  w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu;
 • dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom
  i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na nasze Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.

 

 • Skargi, wątpliwości, pytania

Jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy kierować mailowo wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: [email protected]

Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

W każdej sytuacji mogą się Państwo kontaktować również bezpośrednio z Administratorem. Poniżej przedstawiamy nasze dane kontaktowe:

Tel: 780 080 360

Adres e-mail: [email protected]

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające
z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w widoczny sposób (w przypadku niektórych usług łącznie z wysłaniem odpowiedniego powiadomienia e-mail).

 

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 01.06.2021r.

 

ROZDZIAŁ III

 

Czym są pliki cookie?

 

Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne. Są to w szczególności pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, urządzeniu typu smartphone). Plik cookie posiada unikalny identyfikator przypisany do Twojego urządzenia, z którego korzystasz przeglądając naszą witrynę internetową. Identyfikator ten umożliwia zapamiętywanie wykonanych przez Ciebie działań, takich jak np. ustawienia preferencji (język, rozmiar czcionki oraz inne preferencje dotyczące wyświetlania strony internetowej). Dzięki temu nie ma konieczności dopasowywania ustawień za każdym razem, gdy ponownie korzystasz z naszej strony internetowej.

Czy pliki cookie są szkodliwe dla urządzenia użytkownika?

Cookie nie są szkodliwe dla użytkowników czy ich urządzeń, nie wpływają niekorzystnie na ich działanie. Nie powodują też zmian konfiguracyjnych w urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

Czy strona, które instaluje pliki cookie ma dostęp do innych informacji zapisanych na urządzeniu użytkownika?

Nie, posiadamy wyłącznie dostęp do informacji zapisanych w danych plikach cookie, które zostały przez nas utworzone na Twoim urządzeniu. Tym samym, nie mamy dostępu do innych zapisanych informacji, jak również administratorzy innych stron www nie mają dostępu do informacji zapisanych w naszych plikach cookie.

Czy muszę wyrazić zgodę na stosowanie plików cookie?

Nie, zgoda jest całkowicie dobrowolna i nie masz obowiązku jej wyrażać. Jednak, w sytuacji gdy ją wyrazisz, w każdej chwili masz prawo do zmiany zdania poprzez ustawienia preferencji plików cookie. Jednakże pamiętaj, że niektóre stosowane przez nas pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i nie będziesz miał możliwości ich wyłączenia w ustawieniach preferencji. Stosowanie tych plików cookie wynika z naszego uzasadnionego interesu w zakresie prawidłowego zarządzania stroną www i udostępnionych na stronie aplikacji.

Czy mogę wyłączyć stosowanie plików cookie?

Tak, każdy użytkownik może samodzielnie wyłączyć stosowanie plików cookie poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce. Jednakże należy pamiętać, że wyłączenie obsługi cookie w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji strony internetowej.

Czy pliki cookie służą do przetwarzania danych osobowych?

Tak, niektóre pliki cookie zbierają dane o użytkownikach strony. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są zgodnie z pozostałymi postanowieniami Polityki prywatności, a Administratorem tych danych jest Simple.pl Sp. z o. o.

JAKIE pliki cookie są stosowane

Pliki cookie, jakie stosujemy na naszej stronie www, możemy podzielić na:

 • niezbędne – są to pliki, które odpowiadają za prawidłowe działanie naszej strony www; ich celem jest umożliwienie korzystania ze świadczonych przez nas usług np. zapamiętywanie preferencji wyboru stosowania plików cookie, uwierzytelnienia logowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Pliki te mogą przetwarzać dane osobowe użytkownika. Plików tych nie możesz wyłączyć w ramach ustawień preferencji, lecz możesz je zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki. Jednak to działanie może spowodować, że niektóre elementy strony internetowej nie będą dostępne;
 • funkcjonalne – są to pliki, które wykorzystujemy w celu spersonalizowania i zoptymalizowania korzystania z naszej witryny internetowej. Pliki te służą do zapamiętywania dokonanych wyborów dotyczących np. wielkości czcionki, wyboru języka czy ustawień rozdzielczości wyświetlania treści. Pliki te nie przetwarzają danych osobowych. Plikami tymi możesz zarządzać w ustawieniach preferencji plików cookie. W przypadku niewyrażenia zgody, niektóre funkcje strony mogą działań nieprawidłowo;
 • statystyczne – są to pliki, które wykorzystujemy w celu zbierania informacji o korzystaniu z naszej strony, np. ilość wizyt, czas spędzania, czas przeglądanych treści czy źródeł dostępu. Pliki te pozwalają nam zrozumieć w jaki sposób korzystacie z naszej strony internetowej, co pomaga w lepszym dopasowaniu strony i wyświetlanych treści. Pliki te nie zawierają danych osobowych, a jedynie anonimowe informacje nie przypisane do użytkownika. Plikami tymi można zarządzać w ustawieniach preferencji plików cookie. W przypadku niewyrażenia zgody nie będziemy wiedzieć, kiedy, jak często, jak długo oraz z jakich źródeł dostępu odwiedzasz naszą stronę internetową;
 • marketingowe – są to pliki, które umożliwiają dostarczenie użytkownikowi spersonalizowanych treści reklamowych (na podstawie zebranych informacji dopasowanych do preferencji i zainteresowań użytkownika). Niewyrażenie zgody na te pliki cookie nie uniemożliwia korzystania z naszego serwisu internetowego.

JAKIE DANE ZBIERAMY

W założeniu staramy się ograniczać zakres i rodzaj zbieranych danych do niezbędnego minimum lub tak przechowywać informacje, aby nie były one dopasowane do konkretnego użytkownika. Jednakże, niektóre ze zbieranych danych w połączeniu z innymi danymi osobowymi przetwarzanymi w związku ze świadczonymi usługami, mogą stanowić dane osobowe. Wówczas przetwarzanie oparte jest na zasadach ustanowionych w naszej Polityce prywatności.

Zakres danych Rodzaj danych
Dane urządzenia typ/model urządzenia, unikalne identyfikatory urządzeń, adres MAC, adres IP, system operacyjny, wersja systemu operacyjnego i ustawienia urządzenia, ustawiony język, rozdzielczość ekranu, wersja i rodzaj przeglądarki internetowej
Dziennik / zdarzenia czas korzystania z serwisu, dane wyszukiwania oraz wszelkie informacje przechowywane w plikach cookie, które jednoznacznie identyfikują przeglądarkę lub konto użytkownika, np. ostatnia wizyta na stronie, długość wizyty na stronie, rodzaj odwiedzanych stron oraz podstron, adres odwiedzanej strony (URL), wersja przeglądarki internetowej oraz rodzaj, ustawiony język w przeglądarce, wypełnione formularze,
Dane dotyczące lokalizacji adres IP, dane o lokalizacji uzyskane za pomocą różnych technologii pozycjonowania takich jak GPS, punkty dostępu Wi-Fi lub inne czujniki, które mogą dostarczać dane w pobliżu urządzenia (po wyrażeniu zgody na lokalizację)
Inne dane Inne dane wynikające z nawiązanej interakcji z użytkownikiem wynikające z korzystania z Serwisu, które możemy przetwarzać, jeśli odwiedzasz lub korzystasz z naszej strony internetowej

W JAKIM CELU WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIE I JAKA JEST PODSTAWA PRAWANA ICH STOSOWANIA

 

Pliki cookie wykorzystujemy do:

Cel Podstawa prawa
zapewnienia funkcjonowania, bezpieczeństwa i niezawodności serwisu – pliki niezbędne bezpośrednio Pliki niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną – prawnie uzasadniony interes Administratora.
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, ulepszania strony internetowej (odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb użytkownika) Zgoda użytkownika na stosowania plików cookie we wskazanych celach – ustawienia preferencji plików cookie.
analizy i tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
w celach reklamowych

 

JAKIE MASZ PRAWA W ZWIĄZKU Z STOSOWANIEM PLIKÓW COOKIE

W każdej chwili możesz zarządzać swoimi zgodami dotyczącymi stosowania plików cookie zmieniając ustawienia preferencji lub poprzez zmianę ustawień przeglądarki, z której korzystasz.

W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw na stosowanie plików cookie. Zrealizujesz to poprzez elektroniczny kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając wiadomość na adres: [email protected]

Jeżeli w wyniku zmiany ustawień dot. plików cookie, na twoim urządzeniu zostanie umieszczony tzw. plik cookie opt – out (który służy wyłącznie do identyfikacji użytkownika – braku zgody), pamiętaj, iż plik cookie – opt out działa tylko w przeglądarce, przy użyciu której został zapisany. Jeśli usuniesz wszystkie cookie lub będziesz używać innej przeglądarki bądź innego urządzenia końcowego, to ustawienia opt- out będziesz musiał dokonać ponownie.

Informacje w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w przykładowych przeglądarkach internetowych znajdziesz tu:

Przeglądarka Link
Internet Explorer™ https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Mozilla Firefox ™ https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?re
Chrome™ https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
Opera™ https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
Safari™ https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

 

 

Załączniki

 

Załącznik numer 1 – Umowa o współadministrowaniu danymi osobowymi

Załącznik numer 2 – Regulamin świadczenia usług przez Simple.pl

Załącznik numer 3 – Regulamin strony www.simple.pl

Przeglądarka Link
Internet Explorer™ https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Mozilla Firefox ™ https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?re
Chrome™ https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
Opera™ https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
Safari™ https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Załączniki

Załącznik numer 1 – Umowa o współadministrowaniu danymi osobowymi 

Załącznik numer 2 – Regulamin świadczenia usług przez Simple.pl

Załącznik numer 3 – Regulamin strony www.simple.pl