Regulacje

Regulamin strony internetowej

Definicje:

Strona internetowa – strona internetowa https://www.simple.pl

Właściciel – podmiot będący prawnym właścicielem strony internetowej

Administrator – podmiot administrujący udostępnionymi usługami na stronie internetowej

Klient – oznacza osobę prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, na rzecz której zgodnie z Regulaminem strony internetowej i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, w tym usługa Prowadzenia Konta Klienta, za pośrednictwem Strony internetowej.

Konto Klienta
– oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Administratora, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie strony
internetowej, wymaganą dla korzystania przez Klienta z Konta Klienta.

§1 [Właściciel / Administrator]
 1. Właścicielem i Administratorem (dalej zwanym Administratorem) strony internetowej (zwanej dalej „Stroną”) jest Simple.pl Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Wioślarska 8 00-411 Warszawa (zwana dalej „Administratorem”).
 2. Treść, informacje i inne usługi prezentowane na niniejszej stronie zostały przeznaczone wyłącznie dla osób znajdujących się w Polsce.
 3. Administrator świadczy swoje usługi na podstawie niniejszego Regulaminu, a wejście na tę stronę i korzystanie z zawartości na niej umieszczonych jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszej informacji prawnej.
 4. Użytkownik niewyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, proszony jest o jej opuszczenie.
 5. Regulamin jest wiążący dla odwiedzającego Stronę bez konieczności zawierania odrębnej umowy.
§2 [Prawa własności intelektualnej]
 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich  tekstów, ilustracji, zdjęć, dźwięków oraz innych materiałów umieszczonych na stronie stanowią własność Simple.pl Sp. z o. o. lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystywanie przez ich właściciela.
 2. Bez uprzedniej zgody Administratora, użytkownik nie może:
  • wykorzystywać (kopii/części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartej w jej treści w celach komercyjnych;
  • modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej treści innych opracowań (takich jak dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).
§3 [Usługi]
 1. Administrator świadczy w ramach niniejszej strony internetowej usługi:
  1. wyświetlania treści i informacji o Spółce w tym o usługach i danych kontaktowych,
  2. możliwości nawiązania kontaktu ze Spółką.
  3. Prowadzenia Konta Klienta, za pośrednictwem którego Klient otrzymuje możliwość uzupełnienia wniosku o sprawdzenie zdolności kredytowej i otrzymania oferty dotyczącej wybranego instrumentu finansowego, na warunkach określonych w Regulaminie usługi
   simple.pl.
 2. Dostęp do usług Strony jest bezpłatny.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Strony i jednocześnie zobowiązuje się uprzednio poinformować o zmianach oraz uzyskać wyraźną akceptację odwiedzającego Stronę dla wprowadzenia tych opłat.
§4 [Warunki techniczne]
 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony są następujące:
  1. komputer z dostępem do sieci Internet;
  2. standardowa przeglądarka internetowa z obsługą cookie;
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług w związku z modernizacją lub przebudową Strony albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego, w oparciu o który działa Strona.
 3. Administrator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
§5 [Reklamacje i odpowiedzialność]
 1. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jej funkcjonowaniem.
 2. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony powinny być:
  1. pisemne i zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji użytkownika oraz uzasadnienie reklamacji;
  2. przesłane listem poleconym na adres Administratora lub przesłane na adres e-mail: [email protected]
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności na zasadach przewidzianych w Rozdziale 3 ustawy
  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za treść informacji i opinii przekazywanych przez odwiedzających Stronę.
 5. Wszelkie umieszczone na Stronie materiały i informacje nie są objęte gwarancją Administratora co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 6. Administrator jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i innych usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Administratora lub prowadzenia działań niezgodnych z postanowieniami Regulaminu strony lub przepisami prawa, w tym działalności polegającej na  przekazywaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, treści wulgarnych, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub powszechnie uznawanych za obraźliwe treści mogących naruszać prawa osób trzecich, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony internetowej lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Klient zostanie powiadomiony o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
§6 [Udostępnienie informacji]

Użytkownik niniejszej strony internetowej, udostępnia informacje w tym głównie dane osobowe, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie ich względem określonych potrzeb Administratora Danych, które określone są w miejscu zbierania wskazanych informacji oraz polityce prywatności Polityka Prywatności.

§7 [Dane osobowe]
 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora dostępne są pod adresem: RODO
 2. Użytkownik korzystający z usług udostępnionych na stronie internetowej zawsze proszony jest o zapoznanie się z celem zbierania danych oraz polityką prywatności zamieszczoną pod linkiem Polityka Prywatności
§8 [Ustalenia końcowe]
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla siedziby użytkownika.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu odwiedzających Stronę o takiej zmianie.
 4. Regulamin dostępny jest na Stronie www oraz w wersji papierowej w siedzibie Administratora.
 5. Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa Polskiego.
§9 [Kontakt]

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o kierowanie korespondencji:

  • w formie elektronicznie na adres e-mail: [email protected]
  • w formie tradycyjnej na adres. ul. Wioślarska 8 00-411 Warszawaa

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 01.06.2021 r.ul. Wioślarska 8 00-411 Warszawa