Regulacje

Regulamin świadczenia usług przez
Simple.pl Sp. z o.o.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Zakres stosowania

Niniejszy Regulamin świadczenia usług (dalej zwany „Regulaminem”) ma zastosowanie wyłącznie do usług świadczonych przez: Simple.pl sp. z o.o., z siedzibą ul. Wioślarska 8 00-411 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000935386, o numerze NIP: 7011061285, o numerze REGON: 520570344, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 PLN (dalej zwanej “Simple.pl“). Simple.pl oferuje usługi na rzecz klientów będących osobami fizycznymi, które są przedsiębiorcami w rozumieniu artykułu 431 kodeksu cywilnego, tj. prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej zwanych „Klientem”). Niniejszy Regulamin dotyczy: korzystania z internetowej platformy Simple Score (dalej zwanej „Platformą”), za pośrednictwem której oferowana jest możliwość uzyskania pożyczki ratalnej lub pożyczki pomostowej.

1.2. Definicje

Instytucja Finansowa – podmiot oferujący usługi finansowe na rzecz podmiotów trzecich, w tym bank, instytucja kredytowa lub instytucja pożyczkowa,

Klient – oznacza osobę fizyczną prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi określone w niniejszym Regulaminie;

Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta, zgodnie z postanowieniami Regulaminu strony internetowej.

Kontomatik – aplikacja dostarczana przez Kontomatik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338706, NIP 5213542911, która na warunkach określonych przez Kontomatik Sp. z o.o., za zgodą Klienta, może zostać wykorzystana do potwierdzenia tożsamości Klienta oraz pobrania historii transakcji dokonywanych na rachunku bankowym firmowym Klienta. Partner – spółka Wealthon S.A. z siedzibą przy ulicy ul. Wioślarska 8 00-411 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000755722, posiadającą NIP: 525-276-91-39 oraz REGON: 381706302, spółką o kapitale zakładowym 1 114 470,00 PLN

Platforma – internetowa platforma Simple Score dostępna pod adresem http://www.simple.pl , prowadzona przez Simple.pl

Regulamin strony internetowej – regulamin strony internetowejhttp://www.simple.pl, dostępny pod linkiem Regulamin strony internetowej

Simple.pl – wskazana powyżej Simple.pl sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Wioślarska 8 00-411 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000935386, o numerze NIP 7011061285, o numerze REGON 520570344, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 PLN

Warunki Finansowania – wstępne, niewiążące warunki finansowania przygotowane, w oparciu o dane udostępnione przez Klienta i przeprowadzoną Analizę, przez Instytucję Finansową, przekazywane na rzecz Klienta za pośrednictwem Simple.pl

2. Zakres działalności

2.1 Usługi oferowane za pośrednictwem Platformy

Jak działa usługa Simple.pl:

 • Użytkownik może korzystać z usług Platformy po dokonaniu Rejestracji Konta Klienta. Rejestracja odbywa się zgodnie z Regulaminem strony internetowej. Podczas rejestracji użytkownik zobowiązany jest do podania swoich danych obejmujących numer NIP, numer PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości, dane osobowe obejmujące imię (imiona) i nazwisko, dane o firmie. Klient w ramach założonego Konta Klienta uzyskuje możliwość aktualizacji swoich danych, przy czym nie jest możliwa zmiana numeru PESEL oraz NIP. Za pośrednictwem Konta Klienta, przy udziale serwisu Kontomatik, Klient przekazuje dane finansowe obejmujące numer rachunku bankowego założonego dla prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej oraz dane obejmujące obroty finansowe na tym rachunku bankowym.
 • ww. dane są przetwarzane przez Platformę w celu przygotowania Analizy, niezbędnej dla złożenia wniosku o uzyskanie finansowania. Pobrania danych z zewnętrznych baz danych (CEIDG, BIG InfoMonitor, KRD i inne) i przygotowania analizy szans klienta na pozyskanie finansowania.
 • Analiza zawiera: score kredytowy (na podstawie algorytmu Platformy), zdolność kredytowa, analizę i ocenę poszczególnych faktorów (terminowość, bieżące zaległości, wpisy na listach dłużników, DTI, Dynamika przychodów i inne zachowania kredytowe) oraz rekomendacje poprawy score’u i zwiększenia szans na uzyskanie kredytu. Simple.pl oświadcza, że Analiza ma charakter szacunkowy, a pozyskana pozytywna opinia nie stanowi gwarancji uzyskania przez Klienta oczekiwanego finansowania, w szczególności Simple.pl nie gwarantować, że przedstawione w ramach Analizy dane będą uwzględniane przez Instytucje Finansowej (np. wysoki score nie może gwarantować uzyskania kredytu w banku).
 • W oparciu o wyniki Analizy, Simple przedstawia Warunki Finansowania ze strony Instytucji Finansowych
 • Simple.pl przedstawia wstępne Warunki Finansowania Instytucji Finansowych w oparciu o zebrane dane. Simple.pl prezentuje również szanse uzyskania kredytu, pożyczki w każdej z tych Instytucji Finansowych. Warunki Finansowania są dopasowane do obecnej sytuacji Klienta. Simple.pl nie może gwarantować, że Warunki Finansowania będą w 100% zgadzać się z tym co przedstawi w ofercie Instytucja Finansowa Simple.pl oświadcza, iż uzyskanie Warunków Finansowania jest tylko poglądowym przedstawieniem możliwości pozyskania finansowania i nie stanowi ono gwarancji uzyskania określonego finansowania od Instytucji Finansowej, a w szczególności, że możliwość pozyskania określonego finansowania może zostać uwarunkowane przez Instytucję Finansową koniecznością spełnienia przez Klienta dodatkowych warunków.
 • Za pomocą platformy Simple.pl Klient ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem Simple w celu uzyskania wsparcia w pozyskiwaniu ofert.
2.2. Świadczenie usługi pośrednictwa
 1. Świadczenie usługi pośrednictwa polega na pośredniczeniu przez Simple.pl na rzecz Klienta w złożeniu wniosku w celu uzyskania Warunków Finansowanie od Instytucji Finansowej.
 2. Poprzez zamówienie usługi pośrednictwa, Klient wyraża zgodę na przekazanie przez Simple.pl do Instytucji Finansowej danych Klienta obejmujących w szczególności jego dane indentyfikacyjne, dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej oraz stworzoną Analizę, w celu przygotowania dla Klienta Warunków Finansowania.
 3. Usługa pośrednictwa może być zrealizowana jedynie na rzecz Klienta, posiadającego aktywne Konto Klienta, który w sposób prawidłowy podał wymagane podczas Rejestracji dane oraz udzielił odpowiednich zgód na przetwarzanie jego danych, w tym przekazanie danych do Instytucji Finansowych w celu uzyskania Warunków Finansowania. Warunki Finansowania obejmują w szczególności przygotowane przez Instytucję Finansową informacje dotyczące potencjalnej wysokości możliwego do przyznania finansowania, koszty i inne warunki takiego finansowania.
 4. Klient, który będzie zainteresowany przedstawionymi informacjami, uzyskuje możliwość przekierowania na odpowiednią stronę danej Instytucji Finansowej, a dalsze kroki wykonywać będzie zgodnie z warunkami świadczenia usług przyjętymi przez daną Instytucję Finansową.

3. Proces rejestracji / Proces weryfikacji

3.1. Korzystanie z Platformy / Rejestracja (oraz wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym wykorzystywanym przez Simple.pl)
 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy, Klient musi przejść procedurę Rejestracji Konta Klienta, podając dane osobowe, wskazane przez , a także wyrazić zgodę i zaakceptować warunki Regulaminu strony internetowej, niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności Danych. Rejestracja Konta Klienta odbywa się zgodnie z Regulaminem strony internetowej. Po zakończeniu rejestracji Klient otrzyma dostęp do Konta Klienta
 2. Aby korzystać z Platformy, Klient musi posiadać:
  1. komputer osobisty podłączony do Internetu i posiadający zainstalowaną przeglądarkę internetową,
  2. telefon komórkowy wyposażony w dostęp do internetu oraz posiadający zainstalowaną przeglądarkę internetową

  Sprzęt techniczny oraz oprogramowanie potrzebne do korzystania z Platformy są nabywane i utrzymywane na koszt Klienta.

3.2. Zawarcie Umowy / Weryfikacja

Po zakończeniu procesu rejestracji i uzyskaniu dostępu do Konta Klienta zgodnie z Punktem 3.1 niniejszego Regulaminu, przeprowadzany jest proces weryfikacji, który dokonywany jest przez zweryfikowanie przez Partnera rachunku bankowego przy wykorzystaniu systemu Kontomatik.

 1.  

4. Obowiązki Klienta

Dane logowania (nazwa użytkownika / hasło) ustawione przez Klienta, a dotyczące jego Konta Klienta, muszą być zabezpieczone i zachowane przez Klienta w poufności przez cały czas. Każdemu Klientowi zostaną udostępnione tylko jedne, powiązane z kontem Klienta dane logowania, które zapewniają dostęp do Platformy.

5. Opłaty

 1. Otrzymanie Warunków Finansowania zgodnie z Punktem 2.2 niniejszego Regulaminu podlega opłacie, zgodnie z aktualnym Cennikiem dostępnym na stronie Simple.pl. Simple.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzania czasowych promocji lub udzielania rabatów na świadczone usługi za pośrednictwem Platformy.
 2. Simple.pl oświadcza, iż w ramach opłaty za usługę przedstawienia Warunków Finansowych nie zostały uwzględnione koszty dodatkowe jakie może ponosić Klient, a związane z prowadzeniem negocjacji i zawarciem ewentualnej umowy z wybraną przez Klienta Instytucją Finansową. Simple.pl oświadcza, iż w przypadku pozyskania finansowania przez Klienta, wszelkie warunki, opłaty i koszty związane z danym finansowaniem, a ponadto potencjalne dodatkowe koszty, takie jak na przykład koszty monitorowania płatności i koszty windykacji, stanowią przedmiot negocjacji ustalanych bezpośrednio przez Klienta z wybraną Instytucją Finansową.

6. Treść i dostępność witryny internetowej

Zawartość strony jest starannie opracowywana i utrzymywana. Istnieje jednak możliwość wystąpienia awarii, tj. nie może zagwarantować prawidłowości zawartości serwisu. Mimo że spełnia najwyższe standardy techniczne, awarie sprzętu i oprogramowania mogą mieć pewien wpływ na dostępność witryny i nie można ich wykluczyć. W związku z tym Wealthon nie może zagwarantować nieprzerwanej dostępności witryny.

 1.  

7. Odpowiedzialność

7.1. Niezależnie od charakteru prawnego określonego roszczenia, do roszczeń odszkodowawczych i roszczeń Klienta o zwrot kosztów stosuje się następujące postanowienia:

  • nie odpowiada za żadne szkody poniesione w związku z wykonywaniem niniejszego Regulaminu lub Umowy albo za następstwa jakichkolwiek decyzji podjętych przy wykorzystania narzędzi zarządzania finansami, chyba że szkoda wynika z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa . Żadne z niniejszych postanowień nie zwalnia Klienta z obowiązku regularnego tworzenia kopii zapasowych swoich danych.
  • Odpowiedzialność będzie ograniczona do normalnych następstw działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Odpowiedzialność ograniczona jest do rzeczywistych szkód i nie obejmuje utraconych korzyści.

7.2. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności dotyczą również wszystkich przedstawicieli , w tym między innymi dyrektorów, przedstawicieli prawnych, pracowników i innych pełnomocników.

8. Poufność danych

Pytania i odpowiedzi dotyczące poufnych danych są uregulowane w Polityce Prywatności.

9. Procedura składania reklamacji

9.1. Klient może złożyć reklamację, jeśli nie wykonuje swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu lub w przypadku, gdy wykonuje je w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Reklamacje można składać za pośrednictwem Platformy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] Klient dostarczy szczegółowe informacje na temat problemu stanowiącego podstawę reklamacji.

9.2. W ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji :

  • Zakończy procedurę wewnętrzną i poinformuje Klienta o swojej decyzji dotyczącej reklamacji, lub
  • Powiadomi Klienta, że potrzebuje więcej czasu na rozpatrzenie reklamacji i jednocześnie przedstawi przyczyny opóźnienia, a także przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

9.3. Termin 30 dni, o którym mowa w Punkcie 9.2 powyżej, nie obejmuje okresu, w którym oczekuje na odpowiedź lub na dodatkowe informacje wymagane przez Simple.pl od Klienta, pod warunkiem, że Klient został poinformowany przez o tym, że jego współdziałanie jest konieczne do zakończenia postępowania reklamacyjnego.

9.4. Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż 7 dni od dnia, w którym przyczyna reklamacji stała się znana Klientowi.

9.5. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej poinformuje Klienta o jej wyniku i uzasadnieniu swojej decyzji.

9.6. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do elektronicznej skrzynki pocztowej Klienta.

10. Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych Klienta (określanego również jako “Użytkownik” w Polityce Prywatności) określone są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: Polityka Prywatności. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: RODO.

11. Zmiany do Regulaminu

może dokonywać zmian do niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, na przykład w celu odzwierciedlenia zmian w przepisach prawnych lub zmian dotyczących oferowanego produktu. opublikuje zmieniony Regulamin na swojej stronie internetowej (a także – na żądanie Klienta – w taki sposób, który umożliwi pobieranie, odzyskanie i zapisanie zawartości zmienionego Regulaminu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego używanego przez Klienta), lecz najprawdopodobniej będzie wymagała od Klienta akceptacji zmienionego Regulaminu. Tak zmieniony Regulamin będzie regulować relacje między Klientem a w odniesieniu do przedmiotu niniejszego Regulaminu. Jeśli Klient nie zgadza się z istotną modyfikacją niniejszego Regulaminu, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Simple.pl. W przypadku, gdy Klient nie zgadza się z jednostronną istotną zmianą do niniejszego Regulaminu wprowadzoną przez , ma prawo zakończyć współpracę z Klientem.

12. Prawo właściwe / Jurysdykcja

12.1. Niniejszy Regulamin, ewentualnie zawarta z Klientem umowa oraz wszelkie zobowiązania z nimi związane podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej.

12.2. Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Simple.pl posiada wyłączną jurysdykcję w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszego Regulaminu lub Umowy.