Obowiązek informacyjny dotyczący prowadzonej korespondencji elektronicznej

Obowiązek informacyjny dotyczący prowadzonej korespondencji elektronicznej

Spełniając nasz prawny obowiązek, wynikający z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) przekazujemy Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w określonym celu.

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją elektroniczną jest Simple.pl Sp. Z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wioślarska 8 00-411 Warszawa. 

Z administratorem można skontaktować się w formie elektronicznej pisząc na adres e-mail: [email protected] lub tradycyjnej wysyłając korespondencję na adres: Simple.pl Sp. Z o. o., ul. Wioślarska 8 00-411 Warszawa

Inspektor Ochrony Danych

Ochrona danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna, dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mają Państwo prawo się kontaktować w sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi. Z Inspektorem można się skontaktować w formie elektronicznej pisząc na adres e-mail: [email protected] lub tradycyjnej wysyłając korespondencję na adres: Simple.pl Sp. Z o. o., ul. Wioślarska 8 00-411 Warszawa, z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych. 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe przetwarzamy zawsze w oparciu o określoną przesłankę legalności. Przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w związku z prowadzoną korespondencją drogą elektroniczną oraz w związku z koniecznością zachowania niezbędnych informacji w ramach dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. 

Dane osobowe przetwarzamy w celach: 

  • umożliwienia kontaktu z administratorem oraz podejmowanie kontaktu z nadawcami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • realizacji zawartych umów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • prowadzenia analiz i statystyk, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • udzielenia odpowiedzi na pisma, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.

Przetwarzanie danych oparte jest na: 

  • w ramach działań prowadzonych przed zawarciem lub w ramach realizacji umowy, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 
  • prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Dobrowolność lub obowiązek podania danych osobowych 

Podanie danych osobowych, przetwarzanych w ramach prowadzonej korespondencji elektronicznej jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania niektórych czynności jak np. rozpatrzenie reklamacji lub udzielenie odpowiedzi na przesłane pytanie. W sytuacji niepodania wskazanych danych osobowych możemy odmówić udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. 

Przykładowe okresy, przez jakie dane osobowe mogą̨ być przechowywane: 

−  dane wynikające z realizacji umowy  do 6 lat od zakończenia współpracy.

– dane wynikające z postępowań reklamacyjnych lub wniosków wniesionych do administratora – do czasu wniesienia sprzeciwu lub do 6 lat w związku z przedawnieniem roszczeń

Udostępnianie danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie w sytuacji, gdy: 

  • odbiorcami są inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora wyłącznie w zakresie świadczonej usługi zgodnie z zawartą umową, 
  • odbiorcami są inne podmioty w zakresie: 

−  dążenia do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych; 

−  wykrywania oszustw i zapobiegania im, a także rozwiazywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych; 

−  ochrony praw własności lub bezpieczeństwa Administratora danych oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa. 

  • wyrazili Państwo zgodę na takie udostępnienie

Danych osobowych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli jednak pojawi się̨ taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony tych danych i stosując odpowiednie przepisy prawne. 

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

Prawo

Podstawa

Opis

informacja o przetwarzaniu danych osobowych i uzyskania kopii danych

Art. 15 RODO

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Administrator na żądanie dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

sprostowanie danych

Art. 16 RODO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. 

usunięcie danych

Art. 17 RODO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności określona w art. 17 RODO

ograniczenia przetwarzania

Art. 18 RODO

Osoba, której dane dotyczą może żądać zaprzestania wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które została wyrażona zgoda – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych).

przenoszenie danych

Art. 20 RODO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi.

sprzeciw

Art. 21 RODO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do skargi

Art. 77 RODO

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

Swoje prawo możesz wnieść do Administratora w dowolnym momencie. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: [email protected] lub tradycyjną wysyłając korespondencję na adres: Simple.pl Sp. Z o. o., ul. Wioślarska 8 00-411 Warszawa, z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych. 

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.gov.pl Pamiętaj, że zanim zdecydujesz się na wniesienie skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych możesz swoje zastrzeżenia wnieść do Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: [email protected] 

Zautomatyzowane przetwarzanie i profilowanie

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie podlegają one profilowaniu, a ich przetwarzanie nie wywołuje negatywnych skutków prawnych lub nie wpływa na Państwa w żaden inny sposób.ul. Wioślarska 8 00-411 Warszawa.