Umowa

Umowa jest to wzajemne uzgodnienie dwóch lub więcej stron mająca na celu obopólne dobro oraz określająca wzajemne obowiązki oraz prawa stron.