Regulamin promocji

Regulacje

Regulamin promocji Simple.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Promocja Simple.pl (dalej „Promocja”) organizowana jest przez spółkę Simple.pl Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Wioślarska 8 00-411 Warszawa (zwaną dalej „Organizatorem”).
 2. Dane kontaktowe do Organizatora: adres internetowy – https://www.simple/pl; e-mail – [email protected], adres korespondencyjny – ul. Wioślarska 8 00-411 Warszawa.
 3. Promocja odbywać się będzie w terminie od dnia 01.07.2021 r. od godziny 00:00:00 do dnia 31.07.2022 r. do godziny 24:00:00. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości przedłużenia obowiązywania Promocji. 
 4. Promocja prowadzona jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 
 6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami ani promocjami prowadzonymi przez Organizatora.
 7. Regulamin Promocji dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.simple/pl, zwanej dalej „Stroną Internetową”.

§2. ZASADY PROMOCJI

 1. Uczestnikiem Promocji może być podmiot, który może zostać uznany za Klienta, zgodnie z definicją przyjętą w Regulaminie świadczenia usług przez Simple.pl Sp. z o.o., i który założył Konto Klienta na internetowej platformie Simple.pl dostępnej pod adresem http://www.simple.pl, i który w okresie obowiązywania Promocji dokonał zgłoszenia w celu skorzystania z usługi Simple.pl.
 2. Podmiot, który założył Konto Klienta i dokonał zgłoszenia, o którym mowa w § 2 pkt 1, otrzyma rabat, którego wysokość równa jest wartości usługi Simple.pl. Rabat naliczony zostanie automatycznie od kwoty należnej za realizację usługi Simple.pl. 
 3. Ten sam podmiot może skorzystać z rabatu w okresie obowiązywania Promocji i odstęp pomiędzy zgłoszeniami nie może być mniejszy niż 14 dni.
 4. Uzyskany rabat nie może być przedmiotem sprzedaży, ani też nie można go wymienić na gotówkę. Podmiotowi, któremu przyznano rabat, nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.

3. REKLAMACJE

 1. Uczestnik Promocji może złożyć reklamację dotyczą Promocji, jeśli Organizator nie wykonuje swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu lub w przypadku, gdy wykonuje je w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Reklamacje można składać za pośrednictwem platformy internetowej Simple.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
 2. W ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji Organizator:
 1. a) Zakończy procedurę wewnętrzną i poinformuje zgłaszającego o swojej decyzji dotyczącej reklamacji, lub
 2. b) Powiadomi Uczestnika Promocji, że potrzebuje więcej czasu na rozpatrzenie reklamacji i jednocześnie przedstawi przyczyny opóźnienia, a także przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 1. Termin 30 dni, o którym mowa w § 3 pkt 2 powyżej, nie obejmuje okresu, w którym Organizator oczekuje na odpowiedź lub na dodatkowe informacje wymagane przez Organizatora od Uczestnika Promocji, pod warunkiem, że Uczestnik Promocji został poinformowany przez Organizatora o tym, że jego współdziałanie jest konieczne do zakończenia postępowania reklamacyjnego.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż 7 dni od dnia, w którym przyczyna reklamacji stała się znana Uczestnikowi Promocji.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do elektronicznej skrzynki pocztowej Uczestnika Promocji.

4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zasady ochrony danych osobowych Uczestnika Promocji (określanego również jako “Użytkownik” w Polityce Prywatności) określone są w Polityce Prywatności.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 
 2. Organizator może dokonywać zmian do niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, na przykład w celu odzwierciedlenia zmian w przepisach prawnych lub zmian dotyczących zasad realizacji usług. Organizator opublikuje zmieniony Regulamin na swojej stronie internetowej (a także – na żądanie Uczestnika Promocji – w taki sposób, który umożliwi pobieranie, odzyskanie i zapisanie zawartości zmienionego Regulaminu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego używanego przez Uczestnika Promocji), lecz najprawdopodobniej będzie wymagała od Uczestnika Promocji akceptacji zmienionego Regulaminu. Tak zmieniony Regulamin będzie regulować relacje między Uczestnikiem Promocji a Organizatorem w odniesieniu do przedmiotu niniejszego Regulaminu. Jeśli Uczestnik Promocji nie zgadza się z istotną modyfikacją niniejszego Regulaminu, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Organizatora. W przypadku, gdy Klient nie zgadza się z jednostronną istotną zmianą do niniejszego Regulaminu wprowadzoną przez Organizatora, Organizator ma prawo zakończyć współpracę z danym Uczestnikiem.
 3. Niniejszy Regulamin, ewentualnie zawarta z Uczestnikiem Promocji umowa oraz wszelkie zobowiązania z nimi związane podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej.